1. Õigustatud isik esitab SKA-le taotluse SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmiseks.

Taotlust on võimalik esitada riigiportaalis eesti.ee, saata e-posti teel, paberil alla kirjutatud taotluse posti teel või esitada SKA klienditeeninduses. “Klienditeenindused ja kontaktandmed”.
Taotluse vorm on kättesaadav  „Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid

Tööealine (16-aastane kuni vanaduspensioni ealine) psüühikahäirega isik võib taotluses soovi korral märkida, millise rahastamise sihtgrupi alusel ta tasu maksmise ülevõtmist taotleb – kas tööealiste psüühikahäirega isikute sihtgrupis (kalendriaasta limiit kuni 2325 eurot) või 16-a ja vanemate isikute sihtgrupis (kalendriaasta limiit kuni 483 eurot või rehabilitatsiooniprogrammi alusel kuni 1000 eurot).

Taotlust ei pea esitama:

• alla 16-a lapsed, kes suunatakse rehabilitatsiooniteenusele puude ekspertiisi taotluse alusel seoses puude raskusastme määramisega;
• 7-18-a lapsed, kelle kohta esitatakse SKA-le alaealiste komisjoni otsus, kus mõjutusvahendina on määratud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus.

 Terviseolukorrast põhjustatud vähenenud tegevusvõimega tööealistel ja vanaduspensioni ealistel isikutel on õigus SRT-le juhul, kui on tuvastatud teenuse vajadus.

Nende isikute puhul enne tasu maksmise kohustuse ülevõtmist SKA hindab isiku rehabilitatsioonivajadust. Selleks võtab SKA juhtumikorraldaja isikuga ühendust ja lepib kokku hindamise toimumise aja ning koha. Hindamine toimub üldjuhul SKA klienditeeninduses omaette ruumis, kuid vajadusel ja kokkuleppel võib toimuda ka muus sobivas kohas, sh isiku elukohas. Hindamine toimub küsitluse vormis selleks väljatöötatud küsimustiku alusel. Küsitluses osaleb kindlasti isiku seaduslik esindaja, kuid lisaks sellele võib osaleda iga saatja, kelle osalemist isik soovib (nt pereliige, tugiisik, tegevusjuhendaja, sõber).

SKA võtab SRT eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks.

Isikult, kellel on enne 2016. a koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan, võtab SKA tasu maksmise kohustuse üle kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõpuni, aga mitte kauem kui 31.12.2018.

Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsus (edaspidi otsus) tehakse isikule teatavaks isiku taotluses märgitud viisil kas riigiportaali kaudu, e-posti teel, posti teel või SKA klienditeeninduses.
Otsusele lisatakse:

- teenuste loetelu, milles on märgitud isikul otsuse väljastamise kuupäeva seisuga SRT saamiseks kasutada olevad vabad vahendid vastavalt otsuses märgitud rahastamise sihtgrupile;
- SRT osutajate nimekiri, milles on märgitud iga rehabilitatsiooniasutuse kohta kontaktandmed, osutatavad teenused ja orienteeruv esimene vaba aeg.

Isik on kohustatud 60 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks saamisest pöörduma valitud asutuse poole teenuse osutamises kokku leppimiseks. Teenuse osutaja poole võib pöörduda kas e-posti või posti või telefoni teel või minna asutusse kohale.

Internetiturundus