MTÜ SÜDA-EESTI SOTSIAALKESKUS OSUTAB SRT TEENUST:
  • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses 18-aastased ja vanemad puudega isikud 
  • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses kuni 18-aastased puudega isikud ja § 2¹ tähenduses kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud
  • 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONITEENUSED


1001 Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
1002 Rehabilitatisooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgutöö
1003 Rehabilitatsiooniplaani tulemuste hindamine
2003 Tegevusterapeudi individuaalteenus
2004 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
2005 Sotsiaaltöötaja pereteenus
2006 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
2007 Eripedagoogi individuaalteenus
2008 Eripedagoogi pereteenus
2009 Eripedagoogi grupiteenus
2010 Psühholoogi individuaalteenus
2011 Psühholoogi pereteenus

2012 Psühholoogi grupiteenus
2016 Tegevusterapeudi grupiteenus


MEESKOND

Tegevusterapeut: Svetlana Pärnsalu

Sotsiaaltöötajad: Leeli Rooni, Eneken Savi, Tiina Larven (võlanõustamine)

Eripedagoog: Ingrid Talvist

Psühholoogid: Margit Jullinen, Svetlana Pärnsalu, Kaidi-Ly Välb, Silva Ott

Meditsiiniõde: Tuuli Larven

Internetiturundus