Projekt „Tugiisikuteenus erivajadustega lastele lasteasutuses– äriplaani koostamine“

Projekti kestus: 01.märts-30.juuni 2013

 Projekti eelarve: 2741,4€, sh KÜSK/VÜF toetus 2456,4€ ning 285€ MTÜ SESOK kaasfinantseering.

„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital“

Projekti üldeesmärk: väljatöötatud äriplaan ja tegevuskava erivajadustega (sh käitumuslikud ja hariduslikud erivajadused) lastele pakutavate teenuste arendamiseks Järvamaal.

Alaeesmärgid:

  • välja on selgitatud teenuste vajadus kogu maakonnas;
  • koostatud on teenuse sisu kirjeldus;
  • tihenenud on avaliku ja mittetulundussektori koostöö sotsiaalprobleemide lahendamisel;
  • suurenenud on kodanikuühiskonna panus piirkonna sotsiaalse elukeskkonna parandamisel;

tagatud on MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse jätkusuutlik areng.

 

Tegevused projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks

Aeg (kuu täpsusega)

Tegevus

Tegevuse sisu kirjeldus

(mida täpsemalt teete, millisele sihtgrupile ja kus?)

Tegevuse vajalikkuse põhjendus

(Kuidas aitab tegevus kaasa projekti eesmärgi saavutamisele?)

Märts

Teavitustegevus

Projekti algusest teavitatakse üldsust MTÜ kodulehel www.sesok.ee ning infoportaalis www.jarva.ee

Avalikkuse teavitamine probleemist, ühiskonnas sallivuse suurendamine.

Märts-aprill

Koostöönõupidamiste läbiviimine

Teenuse sisu väljatöötamiseks, äriplaani koostamiseks ning osapoolte vajaduste ning võimaluste täpsustamiseks viiakse piirkondades läbi kolm koostöönõupidamist (Lõuna-Järvamaa, Põhja-Järvamaa, linnad), kuhu kaasatakse lastevanemate, lasteasutuste ning KOV esindajad.

Osapoolte vajaduste, ootuste ning võimaluste välja-selgitamine äriplaani koostamiseks.

Mai-juuni

Äriplaani koostamine

Äriplaani koostamiseks viiakse läbi kaks koostööseminari, kuhu kaasatakse ka ekspert.

Koostatakse äriplaan ja detailne tegevuskava

Äriplaanile annab lõpliku hinnangu ekspert.

Tuumikgrupi kokku-saamised – arutelud, teenuse sisu kirjeldamine, äriplaani koostamine.

 

Juuni

Äriplaani esitlemine

Valminud äriplaani tutvustataks koostööpartneritele ühisseminaril, kokkuvõte esitatakse MTÜ kodulehel. Pikem artikkel probleemist ilmub maakonnalehes

Osapoolte, üldsuse teavitamiseks.

 

Esimene koostöönõupidamine toimub 25.03.13 kell 14.00 Ahula Lasteaed-Algkoolis. Osalevad Albu ja Ambla vald.

Teine koostöönõupidamine toimub 08.04.13 kell 14.00 Koeru Lasteaias. Osalevad Koeru, Järva-Jaani, Roosna-Alliku, Kareda vald.

Kolmas koostöönõupidamine toimub 17.04.13 kell 14.00 MTÜ Süda - Eesti Sotsiaalkeskuses. Osalevad Väätsa, Paide, Imavere, Koigi ja Paide vald.

Äriplaani seminar toimub 12.06.13 kell 10.00 MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuses.


Projektijuht

Tiina Larven

5378 3929

Internetiturundus