Projekt „Sihid selgeks – elus edasi!“

VIIMANE GRUPP ALUSTAB PAIDES 3.MÄRTSIL KELL 9.00 LAI TN 33.


Projekti sihtgrupp on lastega kodus olevad emad ning töötud noored vanuses 16-24. (Kokku ca 160 inimest üle Järvamaa).
Projekti kestus august 2013-juuni 2015.
Rakenduspiirkond: Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Paide vald, Paide linn, Türi, Väätsa.
Projekti üldeesmärk: Järva maakonnas on suurenenud tööga hõivatud lastevanemate osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus noorte hulgas.

Alaeesmärgid:
• Järva maakonna omavalitsustes on paranenud tööturu riskigruppidele (lastega kodus olevad emad, töötud noored) pakutavate teenuste hulk.
• Paranenud on 160 projektis osalenud töötu iseseisev toimetulek ning kaasatus ühiskonnaellu.
• Koolitus- ja nõustamisteenuste kaasabil on hõivesse toodud 48 projektis osalenud töötut.

Projekti tegevuste kirjeldus
Projekt on ülesehitatud grupitöö põhimõttel. Üks grupp töötab projektis neli kuud. Kokku on projekti jooksul kavandatud 16 gruppi (8-12 inimest grupis). Grupi tegevusi koordineerib mentor, kes komplekteerib koos kohaliku omavalitsuse ja töötukassaga grupi, motiveerib sihtgruppi projekti tegevustes osalema ning toetab töötuid tööotsingutel. Mentori ülesandeks on suhelda tööandjatega praktikakohtade leidmisel vastavalt töötu soovidele, oskustele ning kogemustele.

Projekti põhitegevuseks on motiveeriva kohanemiskoolituse läbiviimine, mis toimub üks kord nädalas 12 nädala jooksul 5 tundi korraga. Kuna sihtgrupi üheks töölesaamist takistavaks teguriks on sotsiaalsete oskuste puudulikkus, siis läbitakse koolitusel lisaks tööle saamist toetavatele teemadele (tööturg, cv koostamine, tööintervjuu jne) ka sotsiaalseid oskusi arendavad teemad. Lisaks on kavandatud igas poolaastas 2 arvutikoolitust (algajad, edasijõudnud) ning üks erialakoolitus. Erialakoolituse sisu täpsustatakse projekti jooksul vastavalt tööturu vajadustele ning osalejate ootustele. Kõikidel projektis osalejatel on võimalus saada toimetulekut toetavaid nõustamisteenuseid (psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine), stipendiumi ning sõidutoetust. Vastavalt vajadusele saab kasutada lapsehoiuteenust. Noortele vanuses 16-24 koostatakse karjääriplaan ning neil on võimalus kasutada individuaalset karjäärinõustamist. Koostöös koolitajate ja nõustajatega leitakse projektis osalejale just temale sobiv väljund toimetuleku parandamiseks ning tööturule naasmiseks.

Tiina Larven, projektijuht


Internetiturundus