TUGITEENUSED SÕLTLASTELE JA NENDE LÄHEDASTELE

16.01.2012
MTÜ Süda Eesti Sotsiaalkeskus käivitas jaanuaris 2012 Euroopa Sotsiaalfondi poolt kaasfinantseeritava projekti

„Tugiteenused sõltlastele ja nende lähedastele“.
Projekti kestus:
01.01.2012 – 31.01.2013. 
Projekti maksumus: 19 310 EUR, sellest 18 342 EUR toetusena Euroopa Sotsiaalfondist.
Projekti üldeesmärk: Järva maakonnas on vähenenud sõltuvusprobleemidest tingitud põhjustel tööelust kõrvalejäämine.
Projekti alaeesmärgid:
• Sõltlastele ja nende lähedastele vajalike teenuste ja teenusmahtude väljaselgitamine
• Sõltlastele ja nende lähedastele pakutavate teenuste kättesaadavuse parandamine Järva maakonnas
• Tugiteenuste kaasabil on hõivesse toodud 14 sõltuvusprobleemiga isikut või nende lähedast
• Tugiteenuse kaasabil on paranenud 26 inimese tööl püsimise võimalus
• Paranenud on 80 projektis osalenud inimese elukvaliteet ja kaasatus ühiskonnaellu

Projektiga pakutakse sõltlastele (sh narko- ja alkoholisõltlased) ning nende lähedastele tugiteenuseid (nõustamised, tugigrupid), et aidata vähendada sõltuvusest tingitud kahju nii indiviidile kui tema lähedastele. Projekti abil arendatavad teenused aitavad klientidel vältida sõltuvusprobleemide tõttu tööturult väljalangemist või aitama tal siseneda või naasta tööturule.
Nõustamistegevus hõlmab endas sotsiaalnõustamist, võlanõustamist, grupinõustamist ja individuaalset psühholoogilist nõustamist. Võlanõustamise raames selgitatakse välja võlasituatsioon, suheldakse võlausaldajatega, koostatakse võlgade likvideerimise kava. Psühholoogilisel nõustamisel hõlmatakse sõltuvuse tagamaid, kaassõltuvust, enesehinnangut, suhteid lähedastega jne.

Projekti raames teenuseid saavad isikud peavad olema tööealised, nii töötud kui töölkäivad.

Projektiga pakutakse tasuta tugiteenust Järvamaa 4 omavalitsuses, kes on nimetatud projekti koostööpartnerid (Albu, Imavere, Koeru, Türi) ja tasulist  tugiteenust 7 omavalitsuses (Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koigi, Paide, Roosna-Alliku, Väätsa).


Täpsem info :
projektijuht Margit Jullinen tel. 5194 7840, margit@sesok.ee , www.sesok.ee

Projekti kokkuvõte

 

Internetiturundus