Tugiisikuteenuse eesmärk


Sotsiaalselt, emotsionaalselt, füüsiliselt ja materiaalselt toimetulevad perekonnad.

Tugiisikuteenuse sihtgrupid

 • Lapsevanemad, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel.
 • Isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või olukorra tõttu, mis raskendab oluliselt toimetulekut.
 • Isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.
 • Lapsed, kes vajavad asenduskodust või eestkostelt lahkudes abi iseseisva elu alustamisel.
 • Lapsed, kes vajavad abi psüühika- või käitumishäire tõttu.
 • Lapsed, kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisega ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisega 

Tugiisikuteenuse kirjeldus

Laste turvalisuse ja heaolu jälgimine peres

Koostöös perega loovate lahenduste leidmine probleemide lahendamiseks või leevendamiseks, tuginedes pere sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele.

 • Pereliikmete omavahelise koostöö arendamine ja soodustamine
 • Korra ja hügieeniharjumuste kujundamine
 • Koduste tööde planeerimine ja juhendamine
 • Õpetamine ja suunamine laste kasvatamisel
 • Abistamine asjaajamistel
 • Majandamisoskuste õpetamine, rahakasutuse planeerimine, maksude maksmine
 • Toetamine suhtlemisel arstiga
 • Nõustamine igapäevaelu küsimustes
 • Vajaduse ilmnemisel pere suunamine teistele sotsiaalteenustele

Pere tugiisikud teostavad oma tööd üldjuhul perede juures kodus, või vastavalt vajadusele ja kokkuleppele ka teistes asutustes.

Tegevuse sisu lepitakse iga perega kokku personaalselt, just selle pere vajadusi ja eesmärke arvestades. See võib olla ainult vestlus, teatud asjade korraldamine, olukorra määratlemine, aga ka mõningate tegevuste koos sooritamine. Iga koostöösuhe on unikaalne.

Tugiisikuteenus on ajaliselt määratletud, teatud olukordadega kaasnev abi. 

Tugiisikutel on peredega töötamisel mitmeid rolle:


empaatiline toetaja – pere tugevuste ja ressurside avastaja ning pere olukorra mõistja
huvikaitsja – pere olukorrast, muredest ja vajadustest teavitaja
nõustaja – teadmiste ja oskuste vahendaja, suunaja ning “rajal hoidja”
aktiviseerija – lastekaitse- ja sotsiaaltöötajaga koostöös peret abistavate ja toetavate võrgustike käivitaja
võimaldaja – pere abistaja teenustega seostamisel

Hoolime igast lapsest! Aitame kaasa lapsesõbraliku perekonna ning ühiskonna kujundamisele. 
Kui pere sõlmib lepingu tugiisikuteenuse vastuvõtmiseks, siis ta peab teadma, et:

 • Lepinguga võtab pere endale kohustused eesmärkide saavutamiseks.
 • Tugiisik ei saa peret „korda teha”, kui pere ise selles ei osale.
 • Tugiisik saab suunata lahendite otsingul, kuid ei otsusta pere eest.

Pere peab olema ise aktiivne ja koostöövalmis, et tulemus saaks olla parim.

Iga haiguse jaoks siin ilmas

on olemas rohi – või seda pole;

kui see on olemas, leia see üles,

kui seda pole, löö käega –

saad üle!

Nõu ja abi saamiseks pöörduge MEIE või oma koduvalla sotsiaaltöötaja poole! Ühisel jõul suudame rohkem!

Tugiisikuteenust rahastatakse kohalike omavalitsuste ja fondide toel. 

Tuntum ja tunnustatuim sotsiaalteenuste osutaja Järvamaal!

Internetiturundus